درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» چگونگی همدلی ...
موضوع : مهارت های زندگی
چگونگی همدلی ...

مهارت همدلی

سه خصلت دوستی را جلب می کند: انصاف، همراهی و همدلی در هنگام سختی و ناملایمات، پاکی دل و خیرخواهی نسبت به دیگران  « امام جواد( ع)، مسند الامام الجواد، ص 248 » .

 

تعریف همدلی

همدلی، یعنی تمایل پاسخ دهی به حالت عاطفی دیگران با حالت عاطفی مشابه. یعنی این که فرد بتواند مسایل دیگران را حتی زمانی که درآن شرایط قرار ندارد، درك کند و به آن ها احترام بگذارد. این مهارت موجب می شود تا به دیگران توجه کرده و آن ها را دوست داشته باشیم و خود نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم و با ایجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیک تر شویم.

 

زمینه هاي بروز رفتار همدلانه

همدلی یک نوع خصوصیت ذاتی انسان هاست. چون انسان ها در اجتماع به دنیا می آیند و با هم زندگی می کنند و بزرگ می شوند. براي هم دیگر ارزش حیاتی قائل اند و نسبت به یکدیگر نگران می شوند و رفتار همدلانه از خود نشان می دهند.

 

- فرد با آموزش شناخت و درك احساسات خود و دیگران و تفسیر موقعیت ها، قادر خواهد بود رفتار همدلانه را از خود نشان دهد.

- هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم.

- متوجه باشیم که همدلی از سوي دوستان داراي حد و اندازه است، افراط در آن امکان سوء استفاده را فراهم می آورد.

- اطرافیان خود را به خاطر رفتارهاي همدلانه شان تشویق کنیم.

- در برابر افرادي که موجب دلسردي ما می شوند و یا احساسات همدلانه ما را جدي نمی گیرند، مقاومت کنیم.

 

تعریف عملیاتی :
ما زمانی همدلی کرده ایم که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که فرد را در یک فضای سالم و غیر تهدید کننده (غیر داورانه) قرار دهیم تا او بتواند احساسات و افکارش را که برایش اهمیت دارد را ابراز کند.

ما هنگامی همدل شده ایم که بتوانیم:
- معنای سطحی کلمات
- و معنای زیرین آنها
- به همراه احساسات همراه با پیام را شناخته و درک کنیم .


همدلي يعني به احساسات ، نيازها، تقاضاهاي ديگران توجه داشتن ، به اين احساسات و نيازها و تقاضاها احترام گذاشتن و نگران آنها بودن. پذيرش آنها همانگونه كه هستند. همدلي يعني توان فهم عقايد و باورهاي ديگران.

 


كاربرد و نتايج همدلي :
- همدلي ارتباط بين فردي، افراد را تقويت مي كند .
- افزايش احساس درك شدگي و رهايي از تنهايي، حمايت اجتماعي، علاقه اجتماعي
- افزايش احترام و اعتماد .
- lفزايش مسئوليت پذيري و ايثار .
- كاهش بيماري هاي روان تني ، افسردگي و …
- توانمندي جامعه

 


گامهاي همدلي :

- پرهيز از قضاوت و ارزيابي طرف مقابل و استفاده از قضاوت معلق
- گوش كردن
- درك نياز ها و توانمنديهاي طرف مقابل
- تحمل افراد مختلف و مخالف و پذيرش آنها همانگونه كه هستند.
- دوست داشتني شدن
- خود را جاي ديگران بگذاريم
- تحمل آراء مخالف
- احترام قائل شدن براي ديگران
- دوست داشتن ديگران بدون قيد و شرط