درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» خلاقیت 2
موضوع : خلاقیت
خلاقیت 2خلاقیت 2

تعريف مهارت تفکر خلاق:

مهارتي است که شخص از تلفيق مهارت هاي حل مسئله و تصميم گيري از افکار يا روابط نو برخوردار شده و قدرت کشف و انتخاب راه حل هاي جديد را پيدا مي کند.

انواع تفکر :

1 – تفکر واگرا

2- تفکر همگرا

 

تفکر خلاق با تفکر واگرا سعي مي کنند پديده ها و امور و افکار را آن چنان که هستند به راحتي نپذيرند، بلکه نگاه متفاوت تري داشته باشند و از قالب هاي فکري همسان دور شوند، به عبارتي پديده ها را با خشم و منظر ديگري نگاه کنند به نقل سهراب سپهري :

چشم ها را بايد شست ، جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست ، زير باران بايد رفت

اما در تفکر همگرا، فکرهاي جديد و نو کمتر در آن راه پيدا مي کند، امور و پديده ها را آن چنان که هستند مي بينند و مي پذيرند.

 

مراحل تفکر خلاق:

1 – آمادگي:‌ در اين مرحله شخي به نوع روابط بين پديده ها که ذهن او را به خود مشغول کرده اند پي برده و با طرح سؤال هاي مختلف در ذهن به نقد و بررسي آن مي پردازد.

2 – پختگي: در اين مرحله شخص با گذار از مراحل قبلي به درک و شناخت عميق تري از روابط بين پديده ها مي رسد و گويي پديده ها ، جرئي از وجودش شده است.

3 – اشراق: در اين مرحله شخص به پاسخ هاي ناگهاني دست پيدا مي کند، معمولاً با کلماتي نظير آهان ، يافتم.... متجلي مي شود.

4 – وارسي: در اين مرحله فرد به بررسي بهترين ايده اي که در مراحل قبلي به آن رسيده است مي پردازد تا صحت و سقم و درستي آن را مشخص نمايد.

5 – اجرا: در اين مرحله فرد افکار يا ايده هايي که مورد تأييد واقع شده اند را به مرحله اجرا در مي آورد.

با ما همراه باشيد ...

 

مرور جلسه : اول