درباره ما

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز
زمشکلات طریقت عنان متاب ای دل
که مرد راه نیاندیشد از نشیب و فراز

مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .
راه ارتباطی با ما : info@farahabadi.ir