درباره ما


مهدیه فرح آبادی هستم کارشناس ارشد روانشناسی و در حیطه نوجوانان فعالیت میکنم و امید دارم بتوانم با قطره ای از دریای بیکران دانش ، به دوستان عزیزم در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهم .

موضوعات

پیوند ها

آمارگیر

» راه هاي تقویت همدلی
موضوع : مهارت های زندگی
راه هاي تقویت همدلی

راه هاي تقویت همدلی

-1 به دیگران فرصت دهیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند.

-2 اگر به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر می توانیم احساسات دیگران را درك نماییم.

-3 تظاهر به همدلی نکنیم و به احساسات دیگران لطمه نزنیم.

-4 در زمان همدلی به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم.

-5 با درك احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برایش احترام قائل هستیم.

-6 تجارب گذشته به ما کمک می کند تا احساسات طرف مقابل را بهتر درك کنیم.

-7 هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم.

-8 همدلی از سوي دوستان حد و اندازه اي دارد، افراط در آن سوء استفاده را فراهم می آورد.

-9 در برابر افرادي که موجب دلسردي ما می شوند و یا احساسات ما را جدي نمی گیرند، مقاومت

کنیم.

-10 دستور دادن، قضاوت کردن، نصیحت کردن و سرزنش کردن احساس همدلی را از بین می برد،

اکیدا اًزآن ها پرهیز کنیم.

-11 براي اینکه همدلی اعضاي خانواده را تضعیف نکنیم؛ بهتر است به ارتباط عاطفی آن ها بیشترتوجه کنیم.

-12 براي پیشگیري از شرارت ها و آسیب ها، حس همدلی را در دیگران تقویت کنیم.

-13 هنگام همدلی، احساسات خود را شمرده بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتري کند.

-14 با برقراري روابط صمیمانه در خانواده، روحیه همدلی اعضاي خانواده را تقویت کنیم.

 -15 در همدلی دیگران، آن ها را مقصر ندانیم و سرزنش نکنیم. براي مثال: تقصیر خودت است،

همیشه از این نوع مشکلات داري و ...

16- در همدلی براي طرف مقابل دلسوزي یا ترحم نکنیم. براي مثال: نگوییم واي بیچاره تو که چه

قدر مصیبت کشیدي ... و یا فکر نمی کردم چنین مشکل بزرگی داشته باشی ...

-17 مشکلات دیگران را کوچک و بی ارزش نپنداریم. براي مثال: اي بابا این که مشکلی نیست، اگر

جاي من بودي چه می کردي ؟ ...


موانع همدلي :

- برچسب زدن 
- قضاوت و پيشداوري كردن 
- درشت نمايي 
- ريز نمايي 
- نصيحت كردن 
- سرزنش كردن 
- غفلت كردن 
- به رخ كشيدن